rpct.net
当前位置:首页 >> tAn x=0.5 x=??? >>

tAn x=0.5 x=???

x->0 tan5x ~5x lim(x->0) tan5x/x =lim(x->0) 5x/x =5

等价无穷小代换 lim(x趋向0)tan3x/tan5x = 3x/5x = 3/5 正切函数是角θ在任意直角三角形中,与θ相对应的对边与邻边的比值叫做正切。 若将θ放在直角坐标系中即tanθ=y/x。tanA=∠A的对边/∠A对边的邻边。在直角坐标系中相当于直线的斜率k。

lim (x→0+)tan x= lim (x→0+)sin x/lim (x→0+)cos x =0/1 =0

由重要极限可得 可以直接用

lim(x→1)(1-x)tanπx/2=lim(x→1)(1-x)/cot(πx/2) (0/0)=lim(x→1)-1/[-csc^2(πx/2) *π/2]=lim(x→1)sin^2(πx/2)/[π/2]=2/π

lim(x趋向0)tan3x/tan5x = 3x/5x = 3/5正切函数是角θ在任意直角三角形中,与θ相对应的对边与邻边的比值叫做正切。若将θ放在直角坐标系中即tanθ=y/x。tanA=∠A的对边/∠A对边的邻边。在直角坐标系中相当于直线的斜率k。 三角函数是数学中属于 初等...

解法一:等价无穷小 lim sin3x/tan5x x→0 =lim 3x/(5x) x→0 =3/5 解法二:洛必达法则 lim sin3x/tan5x x→0 =lim 3cos3x/5sec²5x x→0 =3·cos0/(5·sec²0) =3·1/(5·1²) =3/5

>> fun=inline('tan(x)-2*(x)/(2*x^2-0.5)'); >> x=fsolve(fun,0) x= 0 >> x=fsolve(fun,-1) x = -0.9602 >> x=fsolve(fun,-4) x = -3.4310 >> x=fsolve(fun,-6) x= -6.4382 >> x=fsolve(fun,1) x = 0.9602 >> x=fsolve(fun,4) x = 3.4310 >> x=...

y = lntan0.5x y ′ = 1/tan0.5x * 1/cos²0.5x * 0.5 = 1/(2sin0.5xcos0.5x) = 1/sinx = cscx

f(x)=cos2x+tan0.5x cos2x的周期是2π/2=π tan0.5x的周期是π/0.5=2π π与2π的最小公倍数是2π ∴ f(x)=cos2x+tan0.5x 的最小正周期是2π

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com