rpct.net
当前位置:首页 >> tAn x=0.5 x=??? >>

tAn x=0.5 x=???

x=atan(0.5) 不用计算器你是算不出来的 x=26.565 (deg)

=。= arctan0.5 ```

α=k*180°+arctan0.5=k*180°+26°33′54〃,(k∈Z). 26.565度=26度33分54秒

超越不等式.....

等价无穷小代换 lim(x趋向0)tan3x/tan5x = 3x/5x = 3/5 正切函数是角θ在任意直角三角形中,与θ相对应的对边与邻边的比值叫做正切。 若将θ放在直角坐标系中即tanθ=y/x。tanA=∠A的对边/∠A对边的邻边。在直角坐标系中相当于直线的斜率k。

y = lntan0.5x y ′ = 1/tan0.5x * 1/cos²0.5x * 0.5 = 1/(2sin0.5xcos0.5x) = 1/sinx = cscx

正切是tan。 sin30°=1/2 sin45°=√2/2 sin60°=√3/2 cos30°=√3/2 cos45°=√2/2 cos60°=1/2 tan30°=√3/3 tan45°=1 tan60°=√3

>> fun=inline('tan(x)-2*(x)/(2*x^2-0.5)'); >> x=fsolve(fun,0) x= 0 >> x=fsolve(fun,-1) x = -0.9602 >> x=fsolve(fun,-4) x = -3.4310 >> x=fsolve(fun,-6) x= -6.4382 >> x=fsolve(fun,1) x = 0.9602 >> x=fsolve(fun,4) x = 3.4310 >> x=...

解法一:等价无穷小 lim sin3x/tan5x x→0 =lim 3x/(5x) x→0 =3/5 解法二:洛必达法则 lim sin3x/tan5x x→0 =lim 3cos3x/5sec²5x x→0 =3·cos0/(5·sec²0) =3·1/(5·1²) =3/5

x->0时, tan5x->5x tan3x->3x 故此,答案是5/3.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com