rpct.net
当前位置:首页 >> tAn x=0.5 x=??? >>

tAn x=0.5 x=???

x=atan(0.5) 不用计算器你是算不出来的 x=26.565 (deg)

=。= arctan0.5 ```

超越不等式.....

α=k*180°+arctan0.5=k*180°+26°33′54〃,(k∈Z). 26.565度=26度33分54秒

正切是tan。 sin30°=1/2 sin45°=√2/2 sin60°=√3/2 cos30°=√3/2 cos45°=√2/2 cos60°=1/2 tan30°=√3/3 tan45°=1 tan60°=√3

y = lntan0.5x y ′ = 1/tan0.5x * 1/cos²0.5x * 0.5 = 1/(2sin0.5xcos0.5x) = 1/sinx = cscx

function f=fx(x) if x>0 f=(5600*x/(pi*tan(x))+0.5 - sqrt(5600*x/(pi*tan(x))+0.25))*tan(x)*pi/x; elseif x

>> fun=inline('tan(x)-2*(x)/(2*x^2-0.5)'); >> x=fsolve(fun,0) x= 0 >> x=fsolve(fun,-1) x = -0.9602 >> x=fsolve(fun,-4) x = -3.4310 >> x=fsolve(fun,-6) x= -6.4382 >> x=fsolve(fun,1) x = 0.9602 >> x=fsolve(fun,4) x = 3.4310 >> x=...

∫√(1+x²)dx=∫secαdtanα=∫sec³αdα=1/2(secαtanα+ln(secα+tanα))+C=1/2(x√(1+x²)+ln(x+√(1+x²)))+C

根据题意,设直线的倾斜角为θ,有0≤θ<π,直线可化为y=-tanπ5?x,由倾斜角与斜率的关系,可得tanθ=-tanπ5,又有0≤θ<π,则θ=4π5,故答案为:4π5.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com