rpct.net
当前位置:首页 >> 初学英语48个音标发音 >>

初学英语48个音标发音

48个国际音标表 [p] [b] [m] [w][ h] [i:] [i] [t] [d] [n] [j] [r] [E:] [E] [k] [g] [N] [l] [C:] [C] [f] [v] [u:] [u] [s] [z] [B:] [Q] [W] [T] [e] [A] [F] [V] [ai] [ei] [Ci] [tF] [dV] [iE] [ZE] [uE] [tr] [dr] [Eu] [au] [ts] [dz] 元音 12个单元音 长元音 [i:][E:][C:][u:][B:] 短元音 [i][E][C][u][Q][e][A]

48个国际音标表 用对称法排序 20个辅音 3个鼻音 2个半元音 3个似拼音 20个元音 [p][b][m][w][h][i:][i][t][d][n][j][r][e:][e][k][g] [n][l][c:][c][f][v][u:][u][s][z][b:][q][w][t][e[a] [f][v][ai][ei][ci][tf][dv][ie][ze][ue][tr][dr][eu] [au][ts][dz] 48个国际音标表 元音 12个单元音 长元

http://www.hack44.cn/soft/sort0384/sort0418/2011040717394.html灵者音标学习机1.1绿色版英语真人发音学习音标,挺好的,你试试照着电脑里发出的声音去学 一.48个音标 短元音(7)这里的都是很短的,要很短 [] →哎 [e]→哎(比前

元音部分:1)、单元音: [i:]、[i]、[:]、[]、[u:]、[u]、[:]、[]、[:]、[]、[e]、[]2)、双元音: [ei]、[ai]、[i]、[i]、[]、[u]、[au] 、[u]辅音部分:[p]、[b] 、[t]、[d]、[k]、[g]、[f]、[v]、[s]、[z]、[θ]、[]、[]、[]、[t]、[d][tr]、[

一. 48个音标 短元音(7)这里的都是很短的,要很短 [] →哎 [e]→哎(比前一个短) [i] →一(短的) [] →凹(短) [] →啊(短) [u] →屋(短) []→阿胶的阿(短) 长元音(5)要发长音比上面的长些 [i:] →一 [:] →凹 [] →啊 [u:] →屋

[p]双唇紧闭,然后快速张开,让气流冲出口腔,发出爆破音,但声带不振动. [b]双唇紧闭,然后快速张开,让气流冲出口腔,发出爆破音,但声带需振动. [t]舌尖抵上齿龈,憋住气,然后突然弹开舌尖,让气流从口腔喷出,但声带不振动. [d]

英语48个国际音标表 元音(20个) 长元音:/:/ /:/ / :/ /i:/ /U:/ 短元音:/ / // // // ///e/// // /e/ /a/ // 双元音:// /e/ // // /a/ 辅音(28个) 轻辅音: /p/ / t/ / k/ /f/ /θ/ /s/ 浊辅音 :/b/ /d/ /g/ /v/ // /z/ 轻辅音: //

对称法排序 20个辅音 3个鼻音 2个半元音 3个似拼音 20个元音 [p][b][m][w][h][i:][i][t][d][n][j][r][E:][E][k][g] [N][l][C:][C][f][v][u:][u][s][z][B:][Q][W][T][e[A] [F][V][ai][ei][Ci][tF][dV][iE][ZE][uE][tr][dr][Eu] [au][ts][dz] 48个国际音标表 元音 12个单元音 长元音 [i:][E:][C

48个国际音标表 单元音(12个): [i:]eat[i:t]feel[fi:l] [i]sit[sit]big[big] [:]for[f:]more[m:] []hot[ht]oil[il] [:]girl[:l]service['s:vis] []after[':ft]color[美](colour)['kl] [u:]cool[ku:l]who[hu:] [u]put[put]book[buk] [:]car[k:]hard[h:d]

tfsf.net | zdhh.net | pdqn.net | 6769.net | lzth.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com