rpct.net
当前位置:首页 >> 编写一个函数在网页上输出1~1000之间所有能同时被3... >>

编写一个函数在网页上输出1~1000之间所有能同时被3...

var s='', n = 0; for (i =1; i < 1000; i++) {if ( !(i%3) && !(i%5) && !(i%7) ) {s += (++n % 6 ? i+',' : i+',\n');}}alert(s);

var arr=[];//先声明一个空数组 for(var i=1;i

col=0; for(var i=1; i

(function(){ var div=document.getElementById("numBox"); var str=''; for(var i=1;i

function num(){ var a=[]; for(var i=1;i

bool b; for(int i=3; i

#includevoid fun(int m,int n) { int i,s=0; for ( i=1;i

//希望我的回答对你的学习有帮助#includeint main(){int i,m,n;scanf("%d%d",&m,&n);for(i=m;i

For i = 1000 To 2000 If i Mod 17 = 0 And i Mod 37 = 0 Then print i Next i 呵呵 我只知道前半段确实是表示1000至2000间能同时被17和37整除 后面的你可以试 对照教材 这个应该比较简单 我没有书 现在想不起来了 麻烦采纳,谢谢!

1 输入n。 2 对1~n进行遍历,如果能被3或5整除,则累加到结果上。 3 输出结果。 代码 int main(){ int n,s = 0; int i; scanf("%d",&n); for(i = 1; i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com