rpct.net
当前位置:首页 >> 毙字拼音和组词 >>

毙字拼音和组词

殖 zhí shi繁殖 增殖毙 bì暴毙 毙命喘 chuǎn喘息 哮喘蹋 tà糟蹋 糟蹋魁 kuí 魁梧 魁伟

毙的形近字有:毕、葬.分别组词如下:1.毕业 [bì yè] 在学校或训练班学习期满,达到规定的要求,结束学习:大学~.他的学习成绩太差,毕不了业.2.箕毕 [jī bì] 箕与毕为二星宿名,据传箕星主风,毕星主雨.3.毕昴 [bì mǎo] 毕星与昴星.二星至秋季时,晨见于东方,故常以表示天将黎明.4.葬身 [zàng shēn] 埋葬尸体.多指死亡、灭亡(于某地):~鱼腹.让侵略者~于人民战争的汪洋大海之中.5.下葬 [xià zàng] 把灵柩埋到土里(有的民族不用棺材,指把遗体埋到土里).6.火葬 [huǒ zàng] 处理死人遗体的一种方法,用火焚化尸体,骨灰装入容器保存、埋葬,或者撒在地上、水里.

惧,jù,恐惧凄,qī,凄惨寞,mò,寂寞宴,yàn,宴会霉,méi,倒霉籍,jí,籍贯聊,liáo,聊天乏,fá,疲乏栅,zhà,栅栏控,kòng,控制贷,dài,贷款剔,tī,剔除毙,bì,枪毙袭,xí,袭击覆,fù,覆盖

毙而后已【拼 音】:bì ér hòu yǐ 【解 释】:毙:倒下,死亡.指努力工作或为某一目的奋斗终生,至死才罢休 【出 处】:西汉戴圣《礼记表记》:“乡道而行,中道而废,忘身之老也,不知年数之不足也,俯焉日有孳孳,毙而后已.”

惧:ju四声,畏惧,惧怕 凄:qi一声,凄凉,凄楚 寞:mo四声,寂寞,落寞 霉:mei二声,倒霉,发霉 聊:liao二声,聊天,闲聊 乏:fa二声,困乏,乏味 栅:zha四声,栅栏 控:kong四声,掌控,操控 贷:dai四声,贷款,借贷 剔:ti一声,挑剔,剔透 毙:bi四声,枪毙,作弊 袭:xi二声,袭击,偷袭 覆:fu四声,覆盖,颠覆

拼音:Jù Qī Mò Yàn Méi Jí Liáo Fá Zhà Kòng Dài Tī Bì Xí Fù jù--qī mò yàn méi jí liáo fá zhà kòng dài tī bì xí fù 惧-凄--寞---宴---霉--籍--聊---乏--栅-----控-----贷---剔--毙-袭--覆 组词:惧 ---惧怕、 畏惧、 惧内、 忧惧、 疑惧、 戒惧、 惧色、 危惧、

毙的偏旁是:比毙拼音: bì结构:上下结构笔顺:横、横折、撇、横折、横、撇、横折、点、撇、横折组词:枪毙、 瘐毙、 击毙、 倒毙、 毙伤、 毙命、 单毙、 服毙释义:1.死:~命.击~.2.仆倒:“郑人击简子中肩,~于车中”.

开枪自毙、硝烟弹雨、极目远眺、督办粮秣、黄龙战舰.

而顷刻两毙 ér qǐng kè liǎng bì顷刻 [ qǐng kè ] 生词本基本释义 详细释义

迸的拼音是bèng,含义是爆开,溅射:~跳.~发.~溅.~裂.~射.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com